Repetitiedag Harmonie Amicitia

Op zondag 29 maart heeft Harmonie Amicitia uit Boukoul een extra repetitiedag. Dit betekent dat er flink gewerkt gaat worden aan ondermeer het verbeteren van de technische vaardigheden. Dit gebeurt ‘s ochtends onder leiding van een zestal vakdocenten die elk een spelersgroep voor hun rekening nemen.

Tussen 12.30 en 13.30u is er een gezamenlijke lunch in de Harmoniezaal in Boukoul. Aansluitend repeteert de voltallige harmonie onder leiding van de eigen dirigent Michel Zanders.

Het laatste onderdeel van deze dag is een klein concert tussen 15.30u en 16.15u eveneens in de Harmoniezaal. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Entree is gratis.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Huis voor de Kunsten, de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen en de provincie Limburg,

 lbm        provincielimburg     huisvoordekunsten

 

Bestuurswisselingen

In de ledenvergadering van 30 januari jl hebben enkele bestuurwisselingen plaatsgevonden.
Ingeborg Strous-van Buggenum trad na ruim 8 jaar af als secretaris. Met een mooie bos bloemen en een kadobon werd Ingeborg door de voorzitter bedankt voor haar jarenlange enthousiaste inzet voor de vereniging. Ook Sandy Winands-Füser nam na 2 jaar afscheid als bestuurslid. Zij was verhinderd om bij de vergadering aanwezig te zijn, maar het bestuur heeft ook van haar op gepaste wijze afscheid genomen.
Vervolgens was voorzitter Els Thissen-Heynen na een periode van 3 jaar aftredend, maar herkiesbaar. Na een schriftelijke stemming werd ze met algemene stemmen herkozen. Kandidaat bestuurslid Loes Simons-Radermacher werd vervolgens, eveneens na een schriftelijke stemming, met algemene stemmen in het bestuur gekozen. Zij zal de taak van secretaris op zich nemen.

Donateursaktie

Rond de jaarwisseling komt de harmonie traditiegetrouw weer bij u langs om donateurskaarten te verkopen. De tarieven zijn gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn kaarten van 
€ 2,- , € 5,- en € 10,-. We hopen op een goede opbrengst zodat de harmonie ook in 2015 haar muzikale rol kan blijven spelen in de samenleving.

Kerstavond

Op kerstavond, woensdag 24 december, speelt Harmonie Amicitia in de H.Mis van 19.00u in de Theresia kerk in Boukoul. 
Harmonie Amicitia wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en muzikaal 2015!

Winnende lotnummers

1e prijs | Lotnummer 2472

2e prijs |Lotnummer  2852

3e prijs | Lotnummer 1206

4e prijs | Lotnummer 1630

5e prijs | Lotnummer 2726

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de penningmeester na het maken van een telefonische afspraak 06-44734527